Polisi Preifatrwydd

Ein manylion cyswllt:

Enw: Elfed a Katherine Williams
Cyfeiriad: Gweirglodd Bach, Penmynydd, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL616PG
Rhif ffon: 07719030920
E-bost: post@podiaumonpods.co.uk
Cwblhawyd: Rhagfyr 2021

Y math o wybodaeth personol a gasglwn.

Rydym ar hyn o bryd yn casglu a phrosesu`r wybodaeth ganlynol:

• Dynodwyr personol, cyswllt a nodweddion e.e. enw, cyfeiriad, a manylion cyswllt ebyst a ffôn

Sut y cawn yr wybodaeth bersonol a pham.

Mae`r rhan fwyaf o`r wybodaeth bersonol a broseswn wedi`i gyflwyno ganddoch chwi er mwyn un o`r rhesymau yma:

  • Rhaid i ni gadw cofrestr o`r holl ymwelwyr sy`n ymweld â Podiau Môn.

Rydym hefyd yn defnyddio`r wybodaeth er mwyn cysylltu â chwi cyn eich arhosiad.

Yn unol â Rheolau Amddiffyn Data Cyffredinol (GDPR) y Sylfaen gyfreithiol a ddibynwn arno i brosesu`r wybodaeth yw:

Eich cydsyniad. Gellwch rwystro`ch cydsyniad ar unrhyw adeg, trwy gysylltu ag Elfed Williams
Mae ganddom ymrwymiad cyfreithiol.

Sut yr ydym yn storio`r wybodaeth bersonol.

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio`n ddiogel yn Gweirglodd Bach. Byddwn yn cadw enwau, cyfeiriadau a rhifau cyswllt am 3 blynedd. Yna, byddwn yn cael gwared â`r papurau perthnasol trwy eu llosgi.

Eich hawliau amddiffyn data.

Yn unol â`r gyfraith parthed data mae eich hawliau`n cynnwys:

Eich hawl i fynediad. Mae ganddoch yr hawl i ofyn am eich manylion personol.

Eich hawl i gywiro. Mae ganddoch yr hawl i ofyn am gywiro`r wybodaeth bersonol os y credwch ei fod yn anghywir. Mae ganddoch yr hawl, yn ogystal, i ofyn am gwblhau gwybodaeth, sydd yn eich barn chwi, yn anorffenedig.

Eich hawl i gael gwared. Mae ganddoch yr hawl i gael gwared o`ch manylion personol o dan rhai amgylchiadau.

Eich hawl i gyfyngu`r prosesu. Mae ganddoch yr hawl i gyfyngu ar brosesu`ch manylion personol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i wrthwynebu`r prosesu. Mae ganddoch yr hawl i wrthwynebu prosesu`ch gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i drosglwyddo data. Mae ganddoch yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo`r wybodaeth bersonol, a roesoch i ni, i sefydliad arall neu i chwi, mewn rhai sefyllfaoedd.

Nid oes angen i chwi dalu unrhyw gostau i weithredu`ch hawliau. Petasech yn cyflwyno cais mae gennym fis i ymateb i chwi.

Cysylltwch â ni trwy – post@podiaumonpods.co.uk neu 07719030920 petasech yn dymuno gwneud cais.

Sut I gwyno?

Os oes gennych unrhyw gonsyrn ynglŷn â`n defnydd o`ch gwybodaeth bersonol, gellir cyflwyno cŵyn i ni – post@podiaumonpost.co.uk

Gellwch hefyd gwyno i`r ICO petasech yn anhapus yn y modd y defnyddiwn eich data.

Cyfeiriad yr ICO:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Llinell gymorth: 0303 123 1113
Gwefan ICO website: https://www.ico.org.uk


Cysylltu â Ni

Gweirglodd Bach, Penmynydd, Ynys Môn, LL61 6PG

post@podiaumonpods.co.uk

07719 030 920 / 07801 996 533